தேர்வு குழுவினர்

பல்லாயிரம் விண்ணப்பங்கள்
10 நடுவர்கள்
9 பேருக்கு நவரத்னா விருது
3 பிரத்யேகமான விருதுகள்
ஒருவருக்கு
உயரிய, மிக உயரிய
உலகளாவிய விருது

‘தமிழ் ரத்னா’